Nüzul-i İsa (As)

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2007-07-01
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,26 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak Dîn-i Hak olan İslâm'ı göndermiştir. Nev-i beşer, ancak bu dîni kemâ hüve yaşamak ve hayâtın her safhasında o dînin ahkâmını tatbîk etmek sûretiyle saâdeti elde edebilir. Mâdem şu asr-ı hâzırda Dîn-i Muhammedî (a.s.m.) tezelzüldedir. Bid'alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve'l-cemâat inancı sarsılmıştır. Bütün Müslümanlar, maddeten ve ma'nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü'minin ne can, ne mal, ne de ırz husûsunda hiçbir emniyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm Dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek sûretiyle "dinde reform" yapmak istiyorlar.

...r. Yine o, nüzul-i İsa (a.s) hakkında Tefhîmu'l-Kur'ân'da (IV, 483 vd ... Nüzûl-i İsa (as) Yahya Zekeriyagil ... .) İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir' diye bir hadis-i şerif zikrediyor. - Fakat "Hazret-i İsa (as) geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. "Nefsimi elinde tutana (Allah'a) yemin olsun ki; İsa İbni Meryem'in adil bir imam olarak aranıza nüzul etmesi yakındır. Meryem oğlu İsa aleyhis selam, mel'un Deccal'in çıkışından sonra ... Hz. İsa (as) Niçin Nüzul Edecek? | Sorularla Said Nursi ... . Meryem oğlu İsa aleyhis selam, mel'un Deccal'in çıkışından sonra nüzul eder. Çünkü Hz. İsa (as), Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. inecek..."(Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). 16 TL. İsa aleyhisselâmın yeniden dünyaya inişi 13 âyet-i kerime ve 84 ehâdîs-i şerîfe ışığında inceleniyor. İlgili âyet ve hadislere cumhur-i müfessirîn ve cumhur-i ulemanın getirdiği izahlar da... Bediüzzaman burada kullandığı "NÜZUL" kelimesiyle, Hz. İsa (as)'ın "NÜZULÜ" yani "BİR ŞAHIS OLARAK YERYÜZÜNE GELİŞİ"nin ardından son bulacağını ifade etmektedir. Hazret-i İsa'nın (as) nüzûlünün maddeten bir mîsâlini gösteriyor. İşte bu ifadeler bizlere Hz. İsa'nın (as) nasıl ve ne zaman nüzul edeceği hakkında bazı kanaatleri verdiğini düşünebiliriz. Nüzul-i İsa (a.s) meselesinin hemen her veçhesiyle ele alındığı o söyleşinin metni www.ebubekirsifil.com ve www.darulhikme.org.tr adreslerinde mevcut. İsa (a.s)'ın nüzulüne naklî zeminde getirilen "ciddiye alınabilir" iddialardan birisi, nüzul-i İsa (a.s) inancının, Efendimiz (s.a.v)'den sonra peygamber gelmeyeceği gerçeğiyle çelişki teşkil etmesi. Burhan Bozgeyik. Mehdi'nin vazifeyi devralması, Nüzul-i İsa(as.) ve Deccal'ın çıkışı, Kıyametin üç mühim ve en büyük alametlerindendir....